Monografie

 • Impact of cohesion policy on regional development of Slovakia : ex-post assessment of national strategic reference framework 2007-2013. Bratislava : Institute of Economic Research SAS, 2016. 111 p. ISBN 978-80-7144-257-8. Autori: Marek Radvanský, Karol Frank, Ivan Lichner, Tomáš Miklošovič.
 • Modelovanie regionálneho vývoja v SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2019. 167 s. ISBN 978-80-7144-307-0. Autori: Karol Frank, Miroslava Jánošová, Ivan Lichner, Tomáš Miklošovič, Filip Ostrihoň, Marek Radvanský, Miroslav Štefánik, Jakub Zachar.
 • Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti v SR na pozadí demografických a štruktúrnych zmien. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2018. 136 s. ISBN 978-80-7144-298-1. Autori: Gabriela Dováľová, Boris Hošoff, Martin Hudcovský, Veronika Hvozdíková, Ján Košta, Ivan Lichner, Tomáš Miklošovič, Karol Morvay, Adrián Ondrovič.
 • Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti v SR na pozadí demografických a štruktúrnych zmien II. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2020. 139 s. ISBN 978-80-7144-316-2. Autori: Martin Hudcovský, Veronika Hvozdíková, Ján Košta, Ivan Lichner, Tomáš Miklošovič, Karol Morvay, Adrián Ondrovič.
 • Možnosti modelovania zmien ekonomiky SR so zreteľom na fungovanie v EMU. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2011. 282 s. ISBN 978-80-7144-192-2. Autori:  Viliam Páleník, Tomáš Domonkos, Darina Graczová, Ivan Lichner, Tomáš Miklošovič, Lucia Pániková, Marek Radvandký.
 • Modelling the economic potential of the silver economy. In NEUJOBS working paper [online], 2013, no. D 12.3, p. 1-67. Autori: Miroslav Štefánik, Tomáš Domonkos, Peter Horvát, Veronika Hvozdíková, Ivan Lichner, Tomáš Miklošovič, Viliam Páleník, Marek Radvanský.

 

Kapitoly v monografiách

 • Strednodobá prognóza sektorového dopytu po práci so zameraním sa na vzdelanostnú úroveň. In Lubyová, Martina – Štefánik, Miroslav. Trh práce na Slovensku 2016+. 1. vyd. – Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV : Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, s. 75-132. ISBN 978-80-7144-255-4. Autori: Marek Radvanský, Tomáš Miklošovič, Veronika Hvozdíková.
 • Living outside the labour market : optimising the Slovak minimum income scheme through microsimulation. In Labour market in Slovakia 2017+. 1. ed. – Bratislava : Center of Social and Psychological Sciences of the Slovak Academy of Sciences : Institute of Economic Research of the Slovak Academy of Sciences : Faculty of Arts Comenius University in Bratislava, 2016, p. 125-152, 205-208, 220-221. ISBN 978-80-970850-4-9. Autori: Daniel Gerbery, Tomáš Miklošovič.
 • Mid-term projection of Slavak labour market with emphasis on occupational development. In Lubyová, Martina – Štefánik, Miroslav. Labour market in Slovakia 2017+. – Bratislava : Center of Social and Psychological Sciences of the Slovak Academy of Sciences : Institute of Economic Research of the Slovak Academy of Sciences : Faculty of Arts Comenius University in Bratislava, 2016, p. 45-70, 196-200, 214-216. ISBN 978-80-970850-4-9. Autori: Ivan Lichner, Tomáš Miklošovič, Marek Radvanský.
 • Alternatívne systémy dávky v hmotnej núdzi. In Páleník, Viliam. Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020 : naivita alebo genialita? 1. vyd. – Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2015, s. 61-80. ISBN 978-80-7144-250-9. Autor: Tomáš Miklošovič.
 • VZAM_microsim_1.1 – results from a nowcasting variant of the model with assessment of the predictions. In Lubyová, Martina – Štefánik, Miroslav. Labour market in Slovakia 2017+. – Bratislava : Center of Social and Psychological Sciences of the Slovak Academy of Sciences : Institute of Economic Research of the Slovak Academy of Sciences : Faculty of Arts Comenius University in Bratislava, 2016, p. 169-192, 210-212, 223-226. ISBN 978-80-970850-4-9. Autori: Miroslav Štefánik, Tomáš Miklošovič.
 • From High Unemployment to Dependency on Foreign Workers – Midterm Prediction of Skills Shortage in the Slovak Labour Market. In Labour market in Slovakia 2019+. – Bratislava : Centre of Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Sciences : Institute of Economic Research, Slovak Academy of Sciences : Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava, 2018, p. 22-38. ISBN 978-80-7144-296-7. Autori: Ivan Lichner, Tomáš Miklošovič, Marek Radvanský, Miroslav Štefánik.
 • Vplyv čerpania štrukturálnych fondov a kohézneho fondu do roku 2015 na zamestnanosť na Slovensku. In Lubyová, Martina – Štefánik, Miroslav. Trh práce na Slovensku 2016+. 1. vyd. – Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV : Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, s. 199-215. ISBN 978-80-7144-255-4. Autori: Ivan Lichner, Tomáš Miklošovič, Marek Radvanský.

 

Karentované časopisy

 • Low-wage mobility in Central Europe. International Journal of Comparative Sociology, 2023. Autori: Daniel Gerbery, Tomáš Miklošovič. https://doi.org/10.1177/00207152231156436

 • Does Cohesion Policy help to combat intra-country regional disparities? A perspective on Central European countries.  In Regional Studies, 2022. Autori: Tomáš Miklošovič, Zbigniew Mogila, Ivan Lichner, Marek Radvanský, Janusz Zaleski. https://doi.org/10.1080/00343404.2022.2037541
 • Poor Support for Poor People? Assessing the Impacts of Improving Adequacy in Minimum Income Scheme in Slovakia.  In Sociológia – Slovak Sociological Review, 2018, roč. 50, č. 3, s. 246-267. ISSN 0049-1225. Autori: Daniel Gerbery, Tomáš Miklošovič. tu
 • Concept of Environmental Taxes as EU’s Own Resource and CGE Modelling of its Effects on Slovakia. In Ekonomický časopis, 2018, roč. 66, č. 3, s. 268-285. ISSN 0013-3035. Autori: Viliam Páleník, Tomáš Miklošovič. tu
 • Labour Market Transitions and Their Determinants in Slovakia : Path from Crisis to Recovery. In Ekonomický časopis, 2020, roč. 68, č. 7, s. 651 – 676. ISSN 0013-3035. Autori: Autori: Daniel Gerbery, Tomáš Miklošovič. https://doi.org/10.31577/ekoncas.2020.07.01
 • Wage Mobility in Central Europe : Patterns and Micro-level Drivers of Movements along the Wage Ladder. In Eastern European Economics, 2021, vol., iss., pp. 1-18.  ISSN 0012-8775. Autori: Autori: Daniel Gerbery, Tomáš Miklošovič.  https://doi.org/10.1080/00128775.2021.1997145 

Dizertačná práca

 • CGE model a možnosti jeho aplikácie na vybrané zmeny v slovenskej ekonomike. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, 2014. Autor: Tomáš Miklošovič. tu

 

Ďalšie vybrané publikácie

 • Modelling foreign labour inflows using a dynamic microsimulation model of an ageing country – Slovakia. In International Journal of Microsimulation, 2020, vol. 13, no. 2, pp. 102-113. ISSN 1747-5864. Autori: Miroslav Štefánik, Tomáš MiklošovičDOI: https://doi.org/10.34196/ijm.00220
 • Analýza dopadov vonkajších rizík na slovenskú ekonomiku s využitím makroekonomického modelu. In Forum Statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis / scientific peer-reviewed journal, 2018, roč. XIV, č. 2, s. 28-50. ISSN 1336-7420. Autor: Tomáš Miklošovič.
 • CGE Modelling of Macroeconomic Effects of Environmental Taxes as an EU Own Resource – Case of Slovakia. In Working papers [EÚ SAV] [online seriál], 2016, č. 88, s. 1-27. ISSN 1337-5598. Autori: Viliam Páleník, Tomáš Miklošovič.
 • Environmental tax as the possible part of EU own resources. In Working papers [EÚ SAV] [online seriál], 2015, č. 72, s. 1-17. ISSN 1337-5598. Autori: Viliam Páleník, Tomáš Miklošovič.
 • Modeling ex-ante effects of alternative regional cohesion policy in 2014-2020 period on national level-case of Slovakia. In Quantitative methods in economics. Bratislava : Letra Interactive, 2016, p. 316-321. ISBN 978-80-972328-0-1. Autori: Marek Radvanský, Tomáš Miklošovič, Ivan Lichner.

 • Návrh metodiky vyhodnocovania výkonnosti Úradov práce. In Expertízne štúdie EÚ SAV, 2019, č. 10, s. 1-8. ISSN 1337-0812. Autori: Miroslav Štefánik, Tomáš Miklošovič.

 • Vyhodnotenie výkonnosti Úradov práce : (činnosť za prvý polrok 2019). In Expertízne štúdie EÚ SAV, 2019, č. 11, s. 1-13. ISSN 1337-0812. Autori: Miroslav Štefánik, Tomáš Miklošovič.
 • Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky SR v rokoch 2016-2020.  In Pohľady na ekonomiku Slovenska 2016. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2016, s. 67-79. ISBN 978-80-88946-70-0. Autori: Marek Radvanský, Ivan Lichner, Tomáš Miklošovič.

 • Ex ante hodnotenie. Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014-2020 : záverečná hodnotiaca správa. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2014. 45 s. Autori: Richard Filčák, Vladimír Baláž,  Michal Páleník, Viliam Páleník, Tomáš Miklošovič, Mária Hasprová, Štefan Rehák, Tomáš Černěnko, Pavol Borovský, Alexandra Velická.
 • Strednodobá prognóza slovenského trhu práce do roku 2026 s dôrazom na štruktúru povolaní. In Forum Statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis / scientific peer-reviewed journal, 2017, roč. XIII, č. 2, s. 36-47. ISSN 1336-7420. Autori: Marek Radvanský, Ivan Lichner, Tomáš Miklošovič.
 • Zmeny sociálnej politiky v modeli EUROMOD. In Forum Statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis / scientific peer-reviewed journal, 2016, roč. 12, č. 1, s. 23-28. ISSN 1336-7420. Autor: Tomáš Miklošovič.
 • Vstup Slovenska do Európskej únie z pohľadu makroekonomického modelu. In Forum Statisticum Slovacum, 2014, roč. X, č. 3, s. 173-185. ISSN 1336-7420. Autor: Tomáš Miklošovič.
 • Porovnávanie efektivity výučby na fakultách slovenských verejných vysokých škôl s využitím DEA analýzy. In Forum Statisticum Slovacum, 2013, roč. IX, č. 4, s. 188-204. ISSN 1336-7420. Autori: Miroslav Štefánik, Tomáš Miklošovič.
 • Posúdenie vplyvu Operačného programu Informatizácia spoločnosti na tvorbu pracovných miest. Bratislava : KPMG Slovensko, 2015. 61 s. Autori: Ivan Lichner, Marek Radvanský, Tomáš Miklošovič, Martin Obuch.
 • Assessment of cohesion policy impacts on the development of Slovakia using a suitable econometric model. Bratislava : KPMG Slovensko pre Úrad vlády SR, 2015. 139 p. Autori: Ivan Lichner, Marek Radvanský, Karol Frank, Tomáš Miklošovič.