fotka

Kontakt:

Som vedeckým pracovníkom na Ekonomickom ústave Slovenskej akadémii vied od roku 2011. Pôsobím na oddelení ekonomického modelovania a analýz, kde sa primárne venujem tvorbe makroekonomických a mikroekonomických modelov. Od roku 2021 som vedúcim tohto oddelenia.


Doktorandské štúdium som ukončil na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v roku 2014 v študijnom odbore aplikovaná matematika.

Aktuálne sa vo svojej vedeckej činnosti zameriavam na:

  • CGE model s cieľom analyzovať vplyv nemarginálnych zmien (šokov) na štruktúru ekonomiky a jej budúci vývoj.
  • Regionálny makroekonomický model HERMIN, ktorý simuluje efekt Európskych investičných a štrukturálnych fondov na ekonomiku.
  • Mikrosimulačný model SLAMM, ktorým simulujeme počty študentov v jednotlivých stupňoch vzdelania, ponuku na trhu práce a párovanie ponuky a dopytu na trhu práce v strednodobom a dlhodobom horizonte.
  • Analýzy prechodov na trhu práce, mzdovej mobility a problematikou nízkych miezd.
  • Tvorba rôznych typov makro a mikro ekonomických modelov, ktoré sa využívajú na predikciu ponuky a dopytu trhu práce.
  • Analýzy efektívnosti s využitím prístupu DEA.